Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Con-vents.be
De Con-vents.be Website wordt u aangeboden onder volgende voorwaarde.

Uw gebruik van de Con-vents.be Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Con-vents.be behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de con-vents.be Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Con-vents.be Website.

Wat?

Con-vents.be kondigt berichten aan met betrekking tot concerten, events, festivals en releases.

Con-vents.be  publiceert tevens persberichten van diverse organisatoren die een concert op deze wijze willen aankondigen. De redactie van Con-vents.be beslist autonoom welke persberichten worden gepubliceerd en welke niet en dit om uiteenlopende redenen

Tevens doet Con-vents.be aan foto-verslaggeving vanop deze evenementen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de Con-Vents.be website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Con-Vents kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Con-Vents.be website.

Con-Vents.be staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigehid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Con-Vents.be website, voor welke toepassing dan ook.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd ‘in de huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie.

Con-Vents.be wijst hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, is Con-Vents.be in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de Con-Vents.be website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Con-Vents.be website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de Con-Vents.be website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Con-Vents.be website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Con-Vents.be website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de Con-Vents.be website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Con-Vents.be website te staken

Connectiegegevens:

Tijdens uw bezoek aan onze website registreren we gegevens over de verbinding. Deze informatie omvat onder andere uw IP-adres en het tijdstip waarop u een pagina op onze website bekijkt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en zo mogelijk onze dienstverlening te verbeteren.

Hyperlinks:

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door musicitems beheerd worden. Deze hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van externe websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen. Musicitems kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of voor de praktijken van de beheerders van andere websites.

Rechten:

Teksten:

Persberichten van organisatoren die we publiceren, mogen niet hergepubliceerd worden, zonder de toestemming van de desbetreffende organisator

Foto’s:

Con-vents.be doet beroep op foto’s en beeldmateriaal dat kostenloos en rechtenvrij wordt aangeleverd door organisatoren of (beginnende) eventfotografen.

Hergebruik van dergelijke foto’s is dus verboden. Merkt u toch een foto die niet kostenloos en/of rechtenvrij is, dan verzoeken we u contact op te nemen met info (at) con-vents.be.be opdat deze verwijderd kunnen worden.

Meestal toont Con-vents.be beeldmateriaal/fotomateriaal dat op de server staat van de organisator mits diens toestemming. Dat is ook zo het geval bij (beginnende) eventfotografen die ons kostenloos de toestemming en het gebruiksrecht geven zodat hun foto’s van hun website, Flickrpagina,enz. consulteerbaar zijn op con-vents.be. Con-vents.be bezit deze foto’s dus niet. Indien u geïnteresseerd bent in een foto, dan dient u contact op te nemen met de fotograaf in kwestie.

video / clip’s

Con-vents.be heeft respect voor de uitvoerende kunstenaars, producenten, tekstschrijvers, componisten en uitvoerders. Op de webruimte die Con-vents.be ter beschikking heeft, staat geen enkel videofragment dat auteursrechtelijk beschermd is. Dat is technisch ook onmogelijk: de webruimte die Con-vents.be ter beschikking heeft, is daarvoor te beperkt.

Alle links naar externe sites of ingesloten clips zijn ons aangeleverd door de respectievelijke platenlabels.

hyperlinks
Con-vents.be gebruikt links naar externe websites, of laat (foto)grafische inhoud zien van andere externe websites met toestemming van betrokken websites. Con-vents.be en diens uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch van hun privacybeleid, diensten, praktijken en hun werking. Andersom is Con-vents.be niet verantwoordelijk voor websites (hun inhoud, praktijken, werking) die een hyperlink naar Con-cents.be plaatsen.

Wedstrijden

Con-vents.be lanceert op geregelde tijdstippen een wedstrijd. Tickets,albums, dvd’s, meet and greets, goodie bags, enz worden onder andere weggegeven.
Con-vents.beis niet aansprakelijk – in welke vorm dan ook – voor verlies, beschadiging, vertraging van de bezorging (al dan niet door staking) van het wedstrijdmateriaal door post-of koerierdiensten noch voor de beschadiging ervan door derden. Daarnaast is Con-vents.be niet aansprakelijk wanneer een organisator – tegen de schriftelijke afspraken in – de toegang weigert aan een wedstrijdwinnaar die een ticket won of er nu een vergissing in het spel is bij de organisator of niet.

Indien het evenement waarvoor een wedstrijdwinnaar een ticket won, afgelast wordt, geeft dit hem/haar niet het recht op een andere prijs of welke compensatie dan ook en kan dit niet geruild worden voor geld. Con-vents.be is voor geen enkel ongeval verantwoordelijk en welke schade daar ook uit mocht voortvloeien voor (op weg naar), tijdens en na (op weg van) het evenement waarvoor een wedstrijdwinnaar één of meerdere tickets als prijs mocht ontvangen via Con-vents.be.

Wedstrijdmateriaal is nooit inwisselbaar voor een andere prijs en is niet overdraagbaar wanneer het om tickets gaat die op naam van de winnaar staan. Gewonnen prijzen kunnen nooit geruild worden voor iets anders en kunnen ook niet in geld omgezet worden. Een winnaar kan een prijs wel weigeren door dit per mail te laten weten of door hem terug te sturen. Ook dan heeft een wedstrijdwinnaar weliswaar geen recht op compensatie.

Con-vents.be kan op elk moment een prijs of het aantal te winnen prijzen wijzigen. De concertsite kan de duur van de wedstrijd verlengen of verkorten wanneer zij daar goede redenen voor heeft. Ook heeft Con-vents.be het recht om een wedstrijd in te trekken of uit te stellen om welke reden (die al dan niet buiten de wil van de concertsite ligt) dan ook, of om het aantal uitgereikte prijzen te verkleinen of vergroten wanneer dat aangewezen is.

Con-vents.be is niet aansprakelijk voor technische problemen mbt de server (wedstrijdpagina die tijdelijk niet beschikbaar is wegens onderhoudswerkzaamheden van de server(s), time outs, e.d.) of de foutieve weergave van de wedstrijdpagina in een (verouderde) browser van de bezoeker waardoor deze in de onmogelijkheid zou verkeren om deel te nemen.

De uitslag van de wedstrijd(en) op Convents.be is bindend , onherroepelijk en kan niet aangevochten worden, op welke manier dan ook. Over de uitslag wordt niet verder gecorrespondeerd dan de bekendmaking op de website

Reacties zijn gesloten.